Tuần lễ nước sạch quốc gia và vệ sinh môi trường

- Thực hiện Công văn số 834/SGDĐT- KHTC ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018.

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo Điện Biên Đông

 

- Thực hiện Công văn số 834/SGDĐT- KHTC ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018.

- Căn cứ công văn số 251/PGDĐT-CM ngày 08 tháng 5 năm 2018 của phòng giáo dục đào tạo Điện Biên Đông về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Trường PTDTBT-TH Tân lập báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện như sau:

1. Những việc đã triển khai thực hiện

- Ngày 9 tháng 5 năm 2018 nhà trường đã triển khai công văn số 251 của phòng giáo dục và đào tạo Điện Biên Đông. Tới tất cả CBGV-CNV trong toàn trường, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2018.

- Ngày 10 tháng 5 tất cả các giáo viên trong đơn vị đã tham gia vệ sinh khu vực giếng nước. Vệ sinh bên trong giếng và khơi thông rãnh thoát nước. Vệ sinh cỏ cây mọc xung quanh trường lớp.

- Ngày 14 tháng 5 năm 2018 triển khai tới tất cả học sinh trong toàn trường và tất cả các giáo viên, công nhân viên trong trường về việc bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Sưu tầm tài liệu triển khai hướng dẫn tổ chức cho các em học sinh trong trường về ý nghĩa của việc bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường. Tổ chức tổng vệ sinh xung quanh trường lớp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục môi trường cho các em.

2. Kết quả

Ngay từ khi tổ chức thực hiện mỗi cá nhân giáo viên trong đơn vị đã chọn cho mình một hình thức truyền thông. thực hiện tốt mục tiêu “Tuần lễ quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường” năm 2018, cụ thể:

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu về bảo vệ môi trưởng, bảo vệ nguồn nước sạch;

+ Tổ chức các buổi truyền thông giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ý thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh trường lớp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;

+ Trồng thêm nhiều cây xanh, chăm sóc vườn cây, vườn hoa trong khuôn viên trường;

+ Tổ chức quét dọn tổng vệ sinh toàn trường, làm sạch trường lớp, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải bên trong, bên ngoài quanh khu vực trường học, làm cỏ quanh khuôn viên trường;

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt trong nhà trường, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các công trình cấp nước đảm bảo vệ sinh môi trường;

+ Phối hợp với các hộ gia đình ở gần trường học ra quân tổng vệ sinh môi trường, bảo đảm nguồn nước sạch.

3. Đánh giá chung

a. Ưu điểm

- Ban giám hiệu triển khai phát động “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Sau khi phát động toàn thể giáo viên, nhân viên và tất cả học sinh trong toàn trường đã tích cực hưởng ứng và có những việc làm thiết thực, thực hiện nghiêm túc các nội quy trong việc sử dụng các công trình vệ sinh công cộng, thực hiện vệ sinh chung.

- Qua đó giáo dục cho các em luôn có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước luôn sách sẽ, để có môi trường sống trong lành, để bảo vệ sức khỏe cho con người có sức khỏe tốt. Bảo vệ mọi cây trồng và vật nuôi được sinh trưởng và phát triển tốt. Các em có ý thức vệ sinh nơi ở của mình và những nơi công công.

b. Tồn tại

- Một số ít học sinh ý thức chưa cao trong việc tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh.

- Một số em chưa nhận thức được tốt nên còn xả rác chưa đúng nơi quy đinh, nên còn gây ảnh hưởng tới khu vực nhà ở.

c. Biện pháp khắc phục

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về việc sử dụng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

- Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các em thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Đề xuất với các cơ quan chức năng đầu tư kinh phí cho việc cải tạo các công trình vệ sinh và hệ thống cung cấp nước sạch như giếng khoan.

4. Đề xuất kiến nghị

- Để công tác truyền thông được tốt hơn, nhà trường đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cung cấp tài liệu, tranh ảnh, tờ rơi, .... để các đơn vị làm phương tiện tuyên truyền.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2018 của trường PTDTBT-TH Tân Lập, mong được sự góp ý của cấp trên.

 

Hiệu trưởng