Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi - 2019

Thực hiện công văn số 36/PGDĐT-TCCB  ngày 21 tháng 01 năm 2019 của phòng giáo dục và đào tạo Điện Biên Đông

Thực hiện công văn số 36/PGDĐT-TCCB  ngày 21 tháng 01 năm 2019 của phòng giáo dục và đào tạo Điện Biên Đông. Về việc tổ chức " Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi - 2019 " Trường PTDTBT-TH Tân Lập đã tổ chức toàn cán bộ giáo viên, công nhân viên và toàn bộ học sinh trong toàn trường tích cực tham gia trồng cây và bảo vệ cây xanh.

Ngay từ ngày đầu của năm mới. Nhà trường đã tổ chức trồng cây đầu năm.