Hưởng ứng ngày đọc sách Việt Nam

Thực hiện văn bản số 613/SGDĐT-DGTX&CN, ngày 06 tháng 4 năm 2018 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ V.

Căn cứ theo kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường PTDTBT - TH Tân Lập.

Trường PTDTBT - TH Tân Lập xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ngày sách Việt Nam năm học 2017 - 2018 như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ V

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Thực hiện văn bản số 613/SGDĐT-DGTX&CN, ngày 06 tháng 4 năm 2018 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ V.

Căn cứ theo kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường PTDTBT - TH Tân Lập.

Trường PTDTBT - TH Tân Lập xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ngày sách Việt Nam năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng, xã hội.

- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; tôn vinh người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

2. Yêu cầu

- Tổ chức ngày hội đọc phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

- Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi bổ ích.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Ngày 18/ 04 / 2018 (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện xanh của nhà trường)

- Ngày 23/04/2018 (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện xanh của nhà trường)

2. Địa điểm.

- Tại sân trường và phòng đọc thư viện.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM

- Học sinh.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

- "Hưởng ứng ngày sách Việt Nam."

2. Hình thức tổ chức

- Tổ chức cho các em học sinh theo khối lớp và giáo viên đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện.

3. Kết quả đạt được

- Đa số các em học sinh đến thư viện tham gia rất nhiệt tình, năng nổ.

- Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học.

- Các em đến thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham gia đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ,…

* Ưu điểm:

- Các em tham gia đọc hăng say, một số em còn biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập.

- Số lượng các em tham gia tương đối đông.

- Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

- Các em biết tìm kiếm sự giúp đỡ của thầy cô khi đọc những bài khó.

- Các em biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong quá trình đọc sách.

* Nhược điểm:

- Một số em khi tham gia đọc còn nói chuyện riêng.

- Đa số các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tạp chí.

 

 

Háng Lìa, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Lò Thị Bình

Người làm báo cáo

 

 

 

 

 

Lò Văn Sơn