Đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018

Thực hiện hiện hướng dẫn số 06 – HD/HU ngày 25 tháng 12 năm 2018 của huyện ủy Điện Biên Đông về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm.

Thực hiện hiện hướng dẫn số 06 – HD/HU ngày 25 tháng 12 năm 2018 của huyện ủy Điện Biên Đông về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm.

Chi bộ trường PTDTBT-TH Tân Lập trực thuộc Đảng ủy xã Háng Lìa. Để đánh giá lại những khuyết điểm, hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2019 được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Háng Lìa, chi bộ Đảng trường PTDTBT-TH Tân Lập đã tiến hành đánh giá nhận xét các hoạt động của chi bộ và các đồng chí đảng viên trong chi bộ trong năm 2018. Đến dự buổi đánh giá nhận xét của chi bộ có đồng chí Vàng A Nếnh, phó bí thư Đảng ủy – Phó chủ tịch ủy ban nhân xã Háng Lìa tới dự và chỉ đạo.

Qua buổi đánh giá nhận xét đảng viên trong chi bộ, trước tiên đồng chí Lò Thị Bình bí thư chi bộ nhà trường đọc bản kiểm điểm của chi bộ. Đồng chí đã nêu lên những ưu khuyết điểm của chi bộ trong năm 2018. Sau đó các đồng chí đảng viên đóng góp những ưu khuyết điểm để chi bộ định hướng khắc phục trong năm tới. Tiếp đó đồng chí chủ trì chỉ đạo lần lượt các đồng chí đảng viên trong chi bộ nêu lên những ưu khuyết điểm của mỗi bản thân cá nhân đảng viên trong chi bộ. Lần lượt các đồng chí đảng viên được đóng góp nhận xét những hướng khắc phục những điểm hạn chế của mỗi các nhân đảng viên. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ được tiếp thu những ý kiến đóng góp những khuyết điểm của mình để khắc phục trong những thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân đảng viên trong chi bộ. Phấn đấu chí bộ luôn luôn đạt được chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn đảng viên trong chi bộ phấn đấu trong năm tới và những năm tiếp theo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả đánh giá của chi bộ. Trong chi bộ gồm có 10 đồng chí đảng viên được xếp loại 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 8 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt được chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.